Brendan Murray – Dying To Try (Irska 2017.)

Nicky – Sunlight (Irska 2016. – nastup na ukrajinskom izboru)